Binnendeuren voorschriften

In deze verwerkings- en onderhoudsvoorschriften staat omschreven hoe de kwaliteit en functionaliteit blijft gewaarborgd. De informatie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

1. Ontvangst
2. Opslag
3. Transport
4. Condities bouwplaats
5. Verwerkingsvoorschriften
6. Onderhoud
7. Garantie
8. Klachten

1. Ontvangst binnendeuren

Bij ontvangst van de deur(en) en eventueel bijgeleverde materialen dienen het aantal, de aard en de staat van de geleverde goederen gecontroleerd te worden. Wanneer bij aflevering beschadigingen (ook vochtschade) of tekorten worden geconstateerd, dient de ontvanger op de verzendlijst van de vervoerder een aantekening te maken met vermelding van de bevindingen. 
Hoek- en randschade, voor deze beoordeling in aanwezigheid van de chauffeur folie en hoek- randbescherming verwijderen, op de verzendlijst van de vervoerder aantekenen. Schade in het pakket (niet zichtbaar bij ontvangst) dient binnen één werkweek na de levering schriftelijk gemeld te worden bij Deuren33, mailadres: info@store33.nl.

2. Opslag binnendeuren

De deur(en) en eventueel bijgeleverde materialen dienen in een droge en goed geventileerde ruimte opgeslagen te worden, beschermd tegen beschadigingen, optrekkend grondvocht en weersinvloeden. Het vochtpercentage in de deur(en) moet beneden de 12% blijven. Bij binnendeuren geldt een vochtpercentage van 10% plus of min 2%. Deuren dienen zodanig te worden opgeslagen zodat deze voldoende en gelijkmatig ondersteund worden, dit om vervorming te voorkomen.

3. Transport binnendeuren

Bij transport van de deur(en) dienen alle noodzakelijke maatregelen genomen te worden om fysieke schade en vochtschade te voorkomen. Alle bij ontvangst niet-zichtbare schade dient voor aanvang van het eigen transport te zijn gemeld of uiterlijk één werkweek na de levering. Eventuele productiefouten mogen ook op een later tijdstip worden gemeld, echter geniet het de voorkeur om dit te doen voor het eigen transport.

4. Condities bouwplaats

Binnendeuren mogen alleen geplaatst worden in een droog gebouw. Een gebouw wordt droog geacht wanneer de hygrothermische omstandigheden die er heersen en die zeven opeenvolgende dagen worden waargenomen, binnen de volgende grenzen blijven: Temperatuur van de lucht: 15 tot 25° C en vochtigheid van de lucht: 40% tot 70% RV. Controleer de deur op afwijkingen voordat deze wordt geplaatst. Een geplaatste deur is een geaccepteerde deur.

5. Verwerkingsvoorschriften binnendeuren

Aanbrengen glasopeningen
Het aanbrengen van glasopeningen in deuren kan fabrieksmatig worden uitgevoerd. Vraag Deuren33 naar de mogelijkheden.

Op maat maken deuren
Bij het op maat maken van deuren dient rekening te worden gehouden met de draainaden. Aanbevolen draainaden: hangzijde: 2 mm, sluitzijde: 2-4 mm, onderzijde: 2-4 mm en bovenzijde: 2 mm. Bij deuren ten behoeve van een vochtige ruimte in verband met benodigde ventilatie minimaal 20 mm draainaad aan de onderzijde toepassen. 


Infrezingen ten behoeve van hang- en sluitwerk en beslag
Na infrezingen voor hang- en sluitwerk en beslag, inclusief patent-, kruk-, en cilindergaten, moeten de bewerkte oppervlakken direct van een afdoende basisbeschermingsysteem worden voorzien.


Monteren hang- en sluitwerk en beslag
Hang- en sluitwerk en beslag dient overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant, met de hierin voorgeschreven bevestigingsmaterialen, in de daarvoor bestemde infrezingen te worden gemonteerd.

Afhangen
Stompe binnendeuren dienen op tenminste drie ophangpunten gemonteerd te worden, waarbij alle schroefgaten voorgeboord moeten zijn. Gebruik een boor met dezelfde diameter als de schroeven.
In opdekdeuren zitten standaard 2 paumelleboringen bij een deurhoogte van 2015 mm en 2115 mm. Bij een deurhoogte van 2315 mm worden standaard 3 paumellegaten geboord.

Voor binnendeuren is het toepassen van 1 sluitpunt voldoende. Tevens dienen voorzieningen te worden getroffen om te voorkomen dat de deur tegen de negge slaat of anderszins overmatig wordt belast. Eventueel toe te passen tochtafdichting mag niet te sterk tegen de deur knellen. Het is vereist om deuren zo laat mogelijk in de bouwfase af te hangen.

Beglazen
Controleer het glas op afwijkingen voordat het wordt geplaatst. Geplaatst glas is geaccepteerd glas. Let op: Het glas moet voldoende zijn afgedicht. Er mag geen water tussen de sponning en het glas komen. Dit kan vochtschade aan de deur veroorzaken.

Let op: Voorkom dat cementwater of andere gelijksoortige producten op het glas komen. Deze producten hebben veretsing van het glasoppervlak tot gevolg.

Het beglazen van deuren kan fabrieksmatig worden uitgevoerd. Vraag Deuren33 naar de mogelijkheden.

Reparaties
Kleine beschadigingen kunnen worden gerepareerd met een daartoe geschikt vulmiddel. De verwerkingsvoorschriften van de leverancier van het vulmiddel hiervoor opvolgen. Bewerkte oppervlakken moeten direct van een afdoende basisbeschermingsysteem worden voorzien.

Afwerken
Een deur dient na montage gelijk te worden afgelakt. Wanneer dit niet tijdig gebeurt bestaat het risico op vochtopname waardoor zwellingen in de toplaag en aftekeningen van het randhout kunnen ontstaan. De deuren zijn, af fabriek, voorzien van een grondverfsysteem. Om een perfect resultaat te creëren adviseert Deuren33 eventuele oneffenheden in de grondlaag te plamuren. De onder- en bovenzijde van de deur dient met een extra laag afsluitende verf of gelijkwaardig product te worden beschermd om het absorberen van eventueel vocht te voorkomen. Voor het aflakken de deur eerst licht schuren en afnemen met een vochtige doek om het geheel vuil-, vet- en stofvrij te maken. Vuil, stof en vet zijn de belangrijkste oorzaken van onthechten van lak. Daarna gronden in kleur, tussenschuren en tot slot twee keer aflakken. Ons advies is om het afwerken van de deur(en) over te laten aan een erkende vakschilder. Deuren33 kan een deur ook afgelakt leveren.

6. Onderhoud binnendeuren

Van essentieel belang voor de levensduur van de deur zijn enerzijds de omstandigheden waarin deze in de praktijk verkeert en anderzijds de afwerking en het onderhoud. Men dient jaarlijks de afwerklaag van de deur te controleren en deze in de goede staat te houden. Het vochtpercentage in de deur(en) dient ten allen tijde beneden de 12% te blijven. Binnendeuren verlaten de fabriek met een vochtpercentage van 10% plus of min 2%.

Reiniging deur
Pen-, potlood-, en viltstiftstrepen verwijderen met een gum. Overige vervuilingen reinigen met een zacht reinigingsmiddel. Hierna de deur afnemen met een vochtige doek en vervolgens nawrijven met een schone droge doek. Gebruik van geconcentreerde reinigingsmiddelen en oplosmiddelen (terpentine of wasbenzine) kan de toplaag aantasten. Indien dit door een sterke vervuiling toch noodzakelijk is het contact met de toplaag zo kort mogelijk houden. Hierna de deur afnemen met een vochtige doek en vervolgens nawrijven met een schone droge doek. Let op: het gebruik van schuurmiddelen wordt afgeraden. Raadpleeg bij gebruik van schoonmaakmiddelen altijd de voorschriften van de desbetreffende fabrikant. Bij vochtig reinigen van de vloer onder de deur, de vloer direct droog maken om het absorberen van water door de deur te vermijden. Vochtige ruimtes, zoals badkamers, met binnendeuren moeten voldoende geventileerd worden.

Reiniging glas
Normaal blank glas is te reinigen met schoon water eventueel in combinatie met huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schurende of slijpende middelen of materialen.
Glas met een bewerkt oppervlak zoals satijn en gezandstraald glas zijn gevoeliger. Deze reinigen met natuurazijn vermengd met water of alleen water. Geen sponzen of doeken gebruiken die resten op het glas achterlaten.
Gebruik een gewone katoenen doek van goede kwaliteit om het glas schoon te maken. Om vlekvorming te voorkomen moet het gehele glas schoongemaakt worden.

7. Garantie binnendeuren

Deuren33 verstrekt garantie op de geleverde deur(en).

8. Klachten binnendeuren

Mocht er iets niet naar tevredenheid zijn dan kan je, bij voorkeur schriftelijk, wenden tot Deuren33, Broeklaan 22, 5931KR Venlo. Telefoonnummer: 088 - 0555 333 en e-mailadres: info@store33.nl.